A loan of $1,400 helped a member to purchase additional products to sell.


34 Thi Tran Van Ha - Thieu Hoa Group's story

"Huong N. T. (16) is a 38 year-old femaL. living in the town of T. tran van H. Thieu Hoa, Thanh Hoa. Huong is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 34 Van H. Town, Thieu Hoa (12.06.34).


Huong is married and has one school-aged child. To making a living, Huong operates a family member's business selling school products such pencils, pen & notebooks in the local community. Huong has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 2,000,000 VND a month from these activities.


In 2011, Huong joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Huong is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is now requesting a new loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be the 1st loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Huong plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. H. T. tham (15) is a 25 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


2. N. T. lan (6) is a 45 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


3. T. T. loan (17) is a 44 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


4. L. T. hau (18) is a 37 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Huong N. T. (16) là 38 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố T. tran van H. Thieu Hoa Thanh Hoa. Huong là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là 34 Thieu Hoa (12.06.34).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các đồ dùng học tập như bút chì, bút viết & tập vở trong cộng đồng địa phương. Huong thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Huong kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2011, Huong đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Huong đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.787.900 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. H. T. tham (15) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


2. N. T. lan (6) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


3. T. T. loan (17) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


4. L. T. hau (18) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Huong, Tham, Lan, Loan, HauLoan details


Lenders and lending teamsLoan details