Fighting for a better future? We need your help.

Creating a more equitable world takes a lot of time and energy, but at Kiva we’re in it for the long haul. 100% of money lent on Kiva goes to funding loans. That means we rely on donations from people like you to make this work possible.
Your donation of any size makes a difference. Thanks for investing in a better future,
Premal Shah, President & Co-Founder, Kiva
  • $25
  • $35
  • $50
  • Submit
  • Other

A loan of $1,200 helped a member to purchase baby livestock to raise and sell.


080505-Hoang Thinh-Hoang Hoa Group's story

Khanh H. T., 28, lives in the town of H. Hoa-Thanh Hoa. Khanh is the leader of a 8-member loan group. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for repaying the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 080505-H. Thinh-H. Hoa.

Khanh is married and has two young children. To making a living, Khanh operates a family member's business raising livestock. The main source of income comes from raising cattL. for saL.. Khanh has been engaged in this business for over five years and earns approximately 1,200,000 VND a month.

In 2008, Khanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. Khanh has successfully repaid a previous loan of 1,274,400 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and sell. She is now requesting a new loan of 3,079,800 VND which will be used to purchase baby livestock to raise and sell. The loan will be the second loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the other borrowers in the group:

1. H. T. Hien is a 25-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in raising livestock.

2. N. T. My is a 65-year-old femaL. who is requesting a 2,442,600 VND loan to support her business raising livestock.

3. H. T. Huong is a 22-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.

4. L. T. Loan is a 53-year-old femaL. who is requesting a 2,124,000 VND loan to support her her business raising livestock.

5. H. T. Toi is a 30-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.

6. H. T. Ai is a 60-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.

7. H. T. Lai is a 42-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business raising livestock.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Thanh Hoa Fund Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation. Because manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for its Field Partners to allow them to continue to post loans in English whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Khanh H. T. (39) là 28 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố H. Hoa-Thanh Hoa. Khanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 080505-H. Thinh-H. Hoa (080505-H. Thinh-H. Hoa).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Khanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Khanh kiếm được khoảng 1,200,000 VND. Vào 2008, Khanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Khanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1,274,400 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3,079,800 VND.

Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. H. T. Hien (44) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. N. T. My (34) là 65 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2442600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. H. T. Huong (45) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. L. T. Loan (46) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2124000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. H. T. Toi (47) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

6. H. T. Ai (30) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

7. H. T. Lai (40) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Khanh, Huyen, My, Huong, Loan, Toi, Ai, LaiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details