Check out some available loans that are similar to this one!
Thi Ly
Mrs N. Thi Ly, 41 years old, joined the TYM Fund since 1997. She borrowed the first loan of 500,000VND (about 31USD) to invest in rearing pigs. Realising the profits from raising livestock, she continued to obtain loans of increasing values and proceeded to breeding ducks. Currently, she has 500 breeding ducks and more than 1000 breeding fish of various types.Her average daily income after deducting living expenses is 300,000VND (about 18USD). She has 2 children who are still going to school. This time, she would like to borrow 10,000,000VND (550USD) to invest in raising livestock. Her average monthly income is 9,000,000VND (about 562USD).
View original language description ↓
Chị Nguyễn Thị Lý 41 tuổi, tham gia Quỹ năm 1997, vòng vốn ban đầu gia đình chị vay 500.000đ đầu tư vào chăn nuôi lợn, thấy rằng việc chăn nuôi hiệu quả các vòng vốn tiếp theo gia đình chị đã vay mức vốn cao dần, mô hình chăn nuôi được mở rộng chị đã đầu tư vốn chăn nuôi vịt đẻ, hiện tại gia đình chị đamg nuôi 500vịt đẻ chứng và hơn 1 nghìn cá giống các loại, thu nhập sau khi trừ chi phí bình quân 300.000đ/ ngày. Chị có 2 con hiện đang đi học. Vòng vốn này gia đình chị xin vay 10.000.000đ đầu tư vào chăn nuôi.
Thu nhập bình quân 9.000.000đ/ tháng.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 138
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $16,208,900
  Funds lent in using Kiva
 • 16,530.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A loan of $550 helped Thi Ly raising livestock.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Oct 28, 2008
Listed
Oct 14, 2008
Currency Exchange Loss:
Covered
Ended:
Jan 22, 2010