A loan of $875 helped a member vay vốn chăn nuôi và làm nông nghệp.


Thi Man's Group's story

In this group: Thi Man, Thi Thu, Thi Lan, Thi Thi, Thi Nhinh

Translated from Vietnamese by Kiva volunteerLoan details


Lenders and lending teamsLoan details