A loan of $400 helped to purchase additional raw materials to expand product offerings.


Phượng's story

Phượng is a 43-year-old woman living in the town of Yen Phong distict - Bac Ninh province. She is engaged and has 2 adult-aged children. To making a living, Phượng owns and operates a business venture in the manufacturing sector, operating a furniture-making business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from making and selling bedroom furniture to local businesses and community members. Phượng has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 5,000,000 VND a month from these activities.


In 2007, Phượng joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Phượng is now requesting a loan of 8,288,000 VND, which will be used to purchase additional raw materials to expand product offerings. The loan will be the 6th loan taken out by the borrower from SEDA. Phượng plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Phượng là 43 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yen Phong distict - Bac Ninh province . Cô ấy đã đính hôn và có 2 trẻ ở độ tuổi trưởng thành. Để kiếm sống, Phượng Sở hữu và thực hiện hoạt động kinh doanh. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán trang thiết bị trong phòng ngủ cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Phượng thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Phượng kiếm được khoảng 5.000.000 VND một tháng.


Vào 2007, Phượng đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Phượng đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 8.288.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử dụng để mua nguyên liệu thô bổ sung để mở rộng việc giới thiệu sản phẩm. Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ SEDA. Phượng dự định sẽ sử dụng nguồn thu nhập bổ sung từ công việc kinh doanh cải thiện/ mở rộng công việc kinh doanh của người vay.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."Loan details


Lenders and lending teamsLoan details