A loan of $1,325 helped a member to purchase livestock to raise & sell.


Muộn's Group's story

Muộn is a 50-year-old female living in the Yen Phong district in Bac Ninh province. Muộn is the group leader of a 4-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Vọng Nguyệt 1.

Muộn is married and has 3 school-aged children. To making a living, Muộn owns & operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising pigs for sale. Muộn has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 5,000,000 VND a month from these activities.

Muộn joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Muộn is requesting for the first time a loan from SEDA. She is a loan of 5,152,000 VND, which will be used to purchase baby livestock to raise & sell in the future. Muộn plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the other Borrowers in the Group:

1. Thức is a 31-year-old female who is requesting a 7,840,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising chickens.

2. Ban is a 29-year-old female who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising pigs and chickens.

3. Phương Nam is a 29-year-old female who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising pigs.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Muộn là 50 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yen Phong distict - Bac Ninh province. Muộn là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Vọng Nguyệt 1 - nhóm 06 (6).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Muộn thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Muộn kiếm được khoảng 5.000.000 VND. Muộn đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Muộn đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ SEDA. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Thức là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.840.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Ban là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Phương Nam là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva

In this group: Muộn, Thức, Ban, Phương NamLoan details


Lenders and lending teamsLoan details