A loan of $1,800 helped a member to provide cargo transport services to local community members.


Tân's Group's story

Tân is a 46 year-old male living in a town in Yên Phong district - Băc Ninh province. Tân is the group leader of a five-member group loan offered by Kiva partner SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Thôn Đông - nhóm 04 (4).

Tân is married and has two school-aged children. To making a living, Tân owns and operates a business providing cargo transport services to local community members. Tânơ has been engaged in this business for over three years and earns approximately 4.200.000 VND a month from these activities.

In 2010, Tân joined SEDA to gain access to financial services to help improve his living situation and ability to engage in business activities. Tân has successfully repaid a previous loan of 5.152.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase equipment to improve the business. He is now requesting a new loan of 7.392.000 VND which will be used to invest in expanding the business. The loan will be the second loan taken by the borrower from SEDA. Tân plans to use the additional revenue generated from the business to pay the tuition fees of his children.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Phương is a 31 year-old female who is requesting a 8.736.000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail shop selling soft drinks and confectionery.

2. Đức is a 37 year-old female who is requesting a 8.288.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall selling chicken and duck eggs.

3. Hiền is a 32 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock including quail.

4. Thêm is a 34 year-old female who is requesting a 7.392.000 VND loan to support her business manufacturing and selling food such as pork.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tânơ 0 (0) là 46 tuổi nam. Anh ấy sống ở thành phố Yên Phong district - Băc Ninh province. Tânơ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Thôn Đông - nhóm 04 (4).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho người dân trong cộng đồng địa phương. Tânơ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Tânơ kiếm được khoảng 4.200.000 VND. Vào 2010, Tânơ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện điều kiện và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tânơ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thiết bị để cải thiện công việc kinh doanh. Anh ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Phương là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 8.736.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. Đức là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 8.288.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm trứng gà, trứng vịt.


3. Hiền là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc như nuôi chim cút.


4. Thêm là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn như T.t lợn.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Tân, Phương, Đức, Hiền, ThêmLoan details


Lenders and lending teamsLoan details