A loan of $2,325 helped a member to purchase raw ingredients needed to make food items for sale.


Huệ's Group's story

Huệ is a 53 year-old female living in the town of Yên Phong district, Băc Ninh province. She is the group leader of a seven-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đông Thái 1 - nhóm 11 (11).

Huệ is married and has two adult-aged children. To making a living, Huệ owns and operates a business making food items such as beef noodle soup and bun cha, and selling food. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from selling snacks and other delicacies in the local community. Huệ has been engaged in this business for over two years and earns approximately 3.000.000 VND a month from these activities.

In 2010, Huệ joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Huệ has successfully repaid a previous loan of 5.152.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 7.392.000 VND, which will be used to purchase raw ingredients needed to make food items for sale. The loan will be the second loan taken out by the borrower from SEDA. Huệ plans to use the additional revenue generated from the business to save as a reserve for future emergencies.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Thanh is a 46 year-old female who is requesting a 7.392.000 VND loan to support her business in the agriculture sector of raising livestock and feeding pigs.

2. Bình is a 48 year-old female who is requesting a 7.392.000 VND loan to support her business in the production of traded goods and food such as beef noodle soup and bun cha.

3. Hậu is a 29 year-old female who is requesting a 7.392.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising pigs.

4. Hương is a 31 year-old female who is requesting a 7.392.000 VND loan to support her business of making furniture.

5. Liễu is a 31 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business of selling soft drinks, beer, coca, etc.

6. Thi is a 34 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business in the agriculture sector of raising pigs and chickens.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Huệ là 53 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong district, Băc Ninh province. Huệ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đông Thái 1 - nhóm 11.


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán thức ăn nhanh như phở bò, bún chả & những loại thực phẩm C. cấp khác trong cộng đồng địa phương. Huệ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Huệ kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2010, Huệ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy. Huệ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Thanh là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi và mua thức ăn cho lợn.


2. Bình là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán hàng ăn sáng như phở bò, bún chả.


3. Hậu là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi lợn.


4. Hương là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


5. Liễu là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán hàng giải khát, bia, coca…


6. Thi là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi lợn, gà.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Huệ, Thanh, Bình, Hậu, Hương, Liễu, ThiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details