A loan of $2,000 helped a member to expand a small furniture-making businesses.


Ngư's Group's story

Ngư is 43 years old and lives in the Yen Phong district of Bac Ninh province, where she leads a six-member loan group affiliated with SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. This group is named Đông Mai nhóm 07 (7).

Ngư is married, has four grown children and earns a living by making furniture, mostly for bedrooms. She has been in this business for more than three years and earns about 4.500.000 VND a month. Last year, she joined SEDA to gain access to financial services to help improve her life and ability to engage in business. She has successfully repaid a previous loan of 5.152.000 VND and is applying for a new one for 7.392.000 VND to buy more supplies for her business. She plans to use the additional revenue she earns to expand her business.

About the other borrowers in the group, each of whom makes furniture for a living
1. Tâm is 45 years old and is applying for 7.392.000 VND.
2. Chuyên is 39 years old who is applying for 8.288.000 VND.
3. Dung is 37 years old who is applying for 5.152.000 VND.
4. Lan is 35 years old and is applying for 5.152.000 VND loan.
5. Thương is 36 years old female who is requesting a 7.392.000 VND loan.

About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Ngư là 43 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Ngư là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đông Mai nhóm 07 (7).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán trang thiết bị trong phòng ngủ cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Ngư thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Ngư kiếm được khoảng 4.500.000 VND. Vào 2010, Ngư đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Ngư đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua nguyên liệu thô bổ sung để mở rộng việc giới thiệu sản phẩm. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Tâm là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


2. Chuyên là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 8.288.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


3. Dung là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Lan là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


5. Thương là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva

In this group: Ngư, Tâm, Chuyên, Dung, Lan, ThươngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details