A loan of $2,225 helped a member to buy more raw rice to meet the demand of customers.


Chính's Group's story

Chính is a 29-year-old woman living in the town of huyện Yên Phong-Bắc Ninh. Chính is the group leader of a seven-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Diên Lộc nhóm 02 (2).

Chính is married and has three school-aged children. To making a living, Chính makes and sells rice products in the local community. Chính has been engaged in this business for over three years and earns approximately 3,500,000 Vietnamese dong (VND) a month from these activities.

Chính joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to do business. She is now requesting a new loan of 7,392,000 VND which will be used to buy more raw rice as fresh products to meet the demand of customers. This will be her second loan from SEDA. Chính plans to use this loan amount, buying grain for resale, pigs, and pig feed. With this ways, she can expand more the scale of business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Tặng is a 34-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business raising livestock and food (chickens and pigs).

2. Duyên is a 26-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business making furniture such as beds, wardrobes, and tables.

3. Hương is a 31-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business making & selling foods with beef.

4. Thành is a 25-year-old woman who is requesting a 6,944,000 VND loan to support her business selling fruits such as apples, watermelons, and mangoes.

5. Học is a 47-year-old man who is requesting a 5,152,000 VND loan to support his business raising livestock such as chickens and pigs.

6. Sủng is a 35-year-old man who is requesting a 5,152,000 VND loan to support his business raising livestock and pigs.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Chính h là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong-Bắc Ninh. Chính là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có seven các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là Diên Lộc nhóm two (two).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Chính thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn three năm. Từ các hoạt động này, Chính kiếm được khoảng 3,500,000 VND. Chính đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/anh ấy. 0 Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7,392,000 VND.

Khoản vay sẽ là second khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Tặng là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,944,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Duyên là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,944,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.

3. Hương là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,944,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

4. Thành là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,944,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh hoa quả như táo, dưa hấu, xoài.

5. Học là 47 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

6. Sủng là 35 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,152,000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch.. Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.. "

In this group: Chính, Tặng, Duyên, Hương, Thành, Học, SủngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details