A loan of $2,025 helped a member to purchase additional products to sell.


Hà's Group's story

Hà is a 34-year-old female living in the town of huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Hà is the group leader of an 8-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Diên Lộc nhóm 06 (6).

Hà is married and has 2 school-aged children. She owns & operates a food stall where she sells herbs & spices. She has been engaged in this business for over 2 years and earns approximately 3.500.000 VND a month.

Hà joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is now requesting a new loan of 5.152.000 VND which will be used to purchase additional products to sell. This will be her 1st loan from SEDA. She plans to use the additional revenue generated to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Đức is a 51-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her livestock business by buying chickens and chicken feed.


2. Gái is a 57-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her chicken raising business.


3. Minh is a 49-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her chicken raising business.


4. Khánh is a 25-year-old male who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his furniture making business.


5. Mến is a 27-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her chicken raising business.


6. Minh is a 24-year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her pig raising business.


7. Liễu is a 54-year-old male who is requesting a 5.152.000 VND loan to support his chicken and duck raising business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hà là 34 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Hà là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Diên Lộc nhóm 06 (6).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các loại thảo mộc & gia vị trong cộng đồng địa phương. Hà thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Hà kiếm được khoảng 3.500.000 VND. Hà đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND để mua cám lợn.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Đức là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Gái là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Minh là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Khánh là 25 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


5. Mến là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi lợn.


6. Minh là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi lợn.


7. Liễu là 54 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc gà, vịt.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Hà, Đức, Gái, Minh, Khánh, Mến, Minh, LiễuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details