A loan of $2,075 helped a member to buy feed for the chickens, to buy bowls, chopsticks.


Dung's Group's story

Dung is a 57-year-old female living in the town of Huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Dung is the group leader of a six-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Diên Lộc nhóm 01 (1).

Dung is married with four grown children. Dung owns and operates a business selling snacks and other delicacies in the local community. She has been engaged in this business for over two years and earns approximately 3.000.000 VND a month.

In 2010, Dung joined SEDA to gain access to financial services. Dung has repaid loans previously taken out of 5,152,000 VND. This loan was used to purchase ingredients such as wheat, rice, beef for breakfast sales. She is now requesting a loan of 7,392,000 VND to buy feed for the chickens, to buy bowls, chopsticks purchased for the business process. Monday will be taken out loans. Plans to use additional income from business to improve overall living conditions of families.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Ly is a 39-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her cattle livestock business.


2. Bắc is a 39-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support business and to buy feed for pigs.


3. Thành is a 24-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her furniture-making business such as tables, chairs, beds. .


4. Hoa is a 39-year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to buy food for her pig business.


5. May is a 24-year-old male who is requesting a 5.152.000 VND loan to buy food for his pigs and chickens.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Dung là 57 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Dung là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Diên Lộc nhóm 01 (1).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán thức ăn nhanh & những loại thực phẩm cao cấp khác trong cộng đồng địa phương. Dung thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Dung kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2010, Dung đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy. Dung đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND để mua thức ăn cho gà và mua bát đũa kinh doanh hàng ăn sáng.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Ly là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi bò.


2. Bắc là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh để hỗ trợ kinh doanh và mua thức ăn cho lợn .


3. Thành là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất như bàn, ghế,giường.


4. Hoa là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi mua thức ăn cho lợn.


5. May là 24 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi và mua thức ăn cho lợn, gà.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Dung, Ly, Bắc, Thành, Hoa, MayLoan details


Lenders and lending teamsLoan details