A loan of $1,750 helped a member to buy pig feed and breeding livestock.


Tuyên's Group's story

Tuyên is a 32-year-old female living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. Tuyên is the group leader of a 7-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đồng Thôn nhóm 19 (19).

Tuyên is married and has 2 school-aged children. To make a living, she raises pigs for sale. She has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

Tuyên joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is requesting a loan of 5,152,000 VND to purchase breeding livestock and pig feed. The will be her 1st loan from SEDA. Tuyên plans to use the additional revenue generated from her business to pay tuition fees for her children.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Tuyết is a 19 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her furniture-making business, which makes items such as beds and wardrobes.


2. Tuyến is a 23 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her furniture-making business.


3. Lợi is a 28 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her pig and chicken raising business.


4. Năm is a 27 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her chicken raising business.


5. Viên is a 35 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her pig raising business.


6. Yến is a 21 year-old female who is requesting a 5,152,000 VND loan to support her chicken raising business.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Tuyên 20203040126 là 32 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Tuyên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đồng Thôn nhóm 19 (19).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Tuyên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Tuyên kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Tuyên đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND để nuôi lợn và mua thức ăn cho lợn.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Tuyết là 19 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


2. Tuyến là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


3. Lợi là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Năm là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. Viên là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


6. Yến là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Tuyên, Tuyết, Tuyến, Lợi, Năm, Viên, YếnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details