A loan helped a member to purchase livestock feed & other supplies.


Miến's Group's story

Miến(20201070010) is a 36-year-old woman living in the town of Huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Miến is the group leader of a 3-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Trung Bạn - nhóm 08 (8).

Miến is married and has four school-aged children. To make a living, Miến owns & operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. The main source of income for the business comes from raising pigs for sale. Miến has been engaged in this business for over eight years and earns approximately 3,400,000 VND a month from these activities.

In 2008, Miến joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Miến has successfully repaid a previous loan of 7,392,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise & sell in future. She is now requesting a new loan of 8,288,000 VND which will be used to purchase livestock feed & other supplies. This will be the 4th loan taken out by the borrower from SEDA. Miến plans to use the additional revenue generated from the business to pay the tuition fees of her children.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Lợi is a 29-year-old woman who is requesting a 8,288,000 VND loan to support her business manufacturing tables, chairs, and cabinets.


2. Hoa is a 31-year-old woman who is requesting a 6,496,000 VND loan to support her business manufacturing beds and wardrobes.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Miến N. Thị (20201070010) là 36 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Miến là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Trung Bạn - nhóm 08 (8).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Miến thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, Miến kiếm được khoảng 3.400.000 VND. Vào 2008, Miến đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Miến đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 7.392.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 8.288.000 VND.


Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Lợi (0) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 8.288.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất hàng nội thất, bàn, ghế, tủ.


2. N. Thị Hoa (0) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.496.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất hàng nội thất, giường, tủ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Miến, Lợi, HoaLoan details


Lenders and lending teamsLoan details