A loan of $2,400 helped a member to invest in renovating the business.


12 Đông Vệ Group's story

Liên T. Thị (0) is a 45-year-old woman living in the town of Thanh Hoá. She is the group leader of an 8-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 12 Đông Vệ (08.01.12 Đông Vệ).

Liên is married and has 3 school-aged children. She owns and operates a specialized retail store, selling clothing and shoe products in the local community. Liên has been engaged in this business for over 7 years and earns approximately 3,500,000 VND a month from it.

In 2010, Liên joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Liên has successfully repaid a previous loan of 3,253,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women, which was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6,159,600 VND which will be used to invest in renovating the business. This will be the 2nd loan taken out by Liên from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.

About the other borrowers in the group:

1. Hồ Thị Xuân (63) is a 34-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her specialized retail store.

2. P. Thị Dung (64) is a 25-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her specialized retail store.

3. N. Thị Hằng (65) is a 31-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her specialized retail store.

4. N. Thị Cúc (66) is a 46-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her specialized retail store.

5. Lê Thị Thu (67) is a 30-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her specialized retail store.

6. Lê Thị Nương (68) is a 34-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her clothing business.

7. Vũ Thị Luyến (39) is a 41-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her clothing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Liên T. Thị (0) là 45 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Liên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 12-chợ Nam Thành - Đông Vệ (08.01.12-Đông Vệ).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán áo quần & giày dép trong cộng đồng địa phương. Liên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 7 năm. Từ các hoạt động này, Liên kiếm được khoảng 3,500,000 VND. Vào 2010, Liên đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Liên đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,253,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,159,600 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Hồ Thị Xuân (63) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. P. Thị Dung (64) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. N. Thị Hằng (65) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


4. N. Thị Cúc (66) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


5. Lê Thị Thu (67) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


6. Lê Thị Nương (68) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.


7. Vũ Thị Luyến (39) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Liên, Xuân, Dung, Hằng, Cúc, Thu, Nương, LuyếnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details