A loan of $2,100 helped a member to purchase fishing equipment, including hooks & nets.


0410018- Giang Sơn -Hoằng Trường Group's story

"Vạn P. Thị (48) is a 49 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Vạn is the group leader of a 7-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 0410018- Giang Sơn -Hoằng Trường (0410018- Giang Sơn -Hoằng Trường).

Vạn is married and has 4 school-aged children. To making a living, Vạn operates a family member's fishing business harvesting & selling wild-caught fish in the local community. Vạn has been engaged in this business for over 12 years and earns approximately 2,100,000 VND a month from these activities.

In 2002, Vạn joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Vạn has successfully repaid a previous loan of 5,000,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase fishing equipment, including hooks & nets. She is now requesting a new loan of 5,000,000 VND, which will be used to purchase fishing equipment, including hooks & nets. The loan will be the 7th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Vạn plans to use the additional revenue generated from the business to make improvements to her house.


About the Other Borrowers in the Group:


1. P. Thị Vòng (78) is a 53 year-old female who is requesting a 5000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


2. N. Thị Thọ (43) is a 51 year-old female who is requesting a 5000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


3. Lê Thị Tăm (71) is a 49 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


4. Lê Thị Chọn (49) is a 39 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


5. P. Thị Trà (100) is a 61 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


6. Lê Thị Duyên (28) is a 28 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Vạn P. Thị (48) là 49 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Vạn là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 0410018- Giang Sơn -Hoằng Trường (0410018- Giang Sơn -Hoằng Trường).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở biển trong cộng đồng địa phương. Vạn thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 12 năm. Từ các hoạt động này, Vạn kiếm được khoảng 2,100,000 VND. Vào 2002, Vạn đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Vạn đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5,000,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thiết bị đánh cá bao gồm lưỡi câu & lưới. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 7th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. P. Thị Vòng (78) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


2. N. Thị Thọ (43) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. Lê Thị Tăm (71) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. Lê Thị Chọn (49) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


5. P. Thị Trà (100) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


6. Lê Thị Duyên (28) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Vạn, Vòng, Thọ, Tăm, Chọn, Trà, DuyênLoan details


Lenders and lending teamsLoan details