A loan of $1,725 helped a member to purchase additional products to sell.


040706 Thanh Xuan - Hoang Truong Group's story

"Thanh N. Thị (70) is a 37 year-old female living in the town of Thanh Hoa. Thanh is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 040706 Thanh Xuan - Hoang Truong (040706 Thanh Xuan - Hoang Truong).


Thanh is married and has 2 school-aged children. To making a living, Thanh operates a family member's business selling confectionery products in the local community. Thanh has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 2,500,000 VND a month from these activities.


In 2003, Thanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Thanh has successfully repaid a previous loan of 5,000,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 7,000,000 VND which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be the 8th loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Thanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. N. Thị Anh (75) is a 29 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


2. N. Thị Bình (37) is a 36 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


3. N. Thị Tâm (59) is a 30 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


4. Lê Thị Tháp (68) is a 49 year-old female who is requesting a 7000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Thanh N. Thị (70) là 37 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Thanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 040706 Thanh Xuan - Hoang Truong (040706 Thanh Xuan - Hoang Truong).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm bánh kẹo trong cộng đồng địa phương. Thanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Thanh kiếm được khoảng 2,500,000 VND. Vào 2003, Thanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Thanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5,000,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 8th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Anh (75) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


2. N. Thị Bình (37) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. N. Thị Tâm (59) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. Lê Thị Tháp (68) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Thanh, Anh, Bình, Tâm, ThápLoan details


Lenders and lending teamsLoan details