A loan of $625 helped a member to purchase raw ingredients needed to make products for sale.


13 Tân Sơn 2 - Nam Ngạn Group's story

Hiệp T. Thị (74) is a 36-year-old female living in the town of Thanh Hóa. Hiệp is the group leader of a 3-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 13 Tân Sơn 2 Nam Ngạn (08.1.13 Nam Ngạn).


Hiệp is married and has 2 school-aged children. Hiệp owns & operates a food production and sales business, selling a variety of food products. Hiệp has been engaged in this business for over 3 years and earns approximately 2.000.000 VND a month.


In 2011, Hiệp joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She is requesting her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting 4.248.000 VND which will be used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. Hiệp plans to use the additional revenue generated to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Đỗ Thị Chẽ (75) is a 60-year-old female who is requesting a 4.248.000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.


2. T. Thị Thúy (76) is a 20-year-old female who is requesting a 4.248.000 VND loan to support her business in the services sector operating a tailoring business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hiệp T. Thị (74) là 36 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hóa. Hiệp là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 13 Tân Sơn 2 Nam Ngạn (08.1.13 Nam Ngạn).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại thực phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. Hiệp thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Hiệp kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2011, Hiệp đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hiệp đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Đỗ Thị Chẽ (75) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. T. Thị Thúy (76) là 20 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Hiệp, Chẽ, ThúyLoan details


Lenders and lending teamsLoan details