A loan of $1,475 helped a member to purchase additional inventory and for working capital.


10 Đông Vệ Group's story

Hương Lê Thị T. (52) owns and operates a retail clothing business. Her main source of income comes from providing general clothing services to local community members. She is a 41-year-old woman living in the town of T. Hoá. Hương is married and has two school-aged children.She has been engaged in the business for over six years and earns approximately 3,500,000 dong (VND) a month.

In 2010, Hương joined T. Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living conditions and enable her to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 3,253,800 VND from T. Hoa Fund for Poor Women which was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6,159,600 VND which will be used to purchase additional inventory and for working capital. This will be her second loan from T. Hoa Fund for Poor Women. Hương plans to use additional revenue to improve and expand her business.

Hương is the leader of a five member group accessing a loan offered by T. Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 10 Đông Vệ (08.01.10 Đông Vệ).

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị T. Hà (53) is a 35 year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the retail sector operating a clothing business.

2. P. Thị Tứ (54) is a 32 year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the retail sector operating a clothing business.

3. N. Thị Xuân (55) is a 54 year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the retail sector operating a clothing business.

4. T. Thị Hiền (56) is a 30 year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the retail sector operating a clothing business.

About T. Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Fund for T. Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the T. Hoa province.

Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

======================================

Hương Lê Thị T. (52) là 41 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố T. Hoá. Hương là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 10 Đông Vệ (08.01.10 Đông Vệ).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên T. nhập, mà nguồn T. nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ quần áo thông thường cho người dân trong cộng đồng địa phương. Hương thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 6 năm. Từ các hoạt động này, Hương kiếm được khoảng 3,500,000 VND. Vào 2010, Hương đã tham gia T. Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hương đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,253,800 VND từ T. Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,159,600 VND.

Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ T. Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. Thị T. Hà (53) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.

2. P. Thị Tứ (54) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.

3. N. Thị Xuân (55) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.

4. T. Thị Hiền (56) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.

Về T. Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo T. Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh T. Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hương, Hà , Tứ, Xuân, HiềnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details