A loan of $1,475 helped a member to purchase additional inventory and to employ as working capital.


1 Mật Sơn 1 Đông Vệ Group's story

Dụ N. Thị, age 75, is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 1 Mật Sơn 1 Đông Vệ (08.02.1 Đông Vệ).

Dụ lives in the town of Thanh Hoá. She is widowed and has three adult-aged children. To make a living, Dụ owns and operates a food stall, selling peanuts in the local community. Dụ has been engaged in this business for over seven years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

In 2010, Dụ joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services. She hoped to help improve her living situation and increase her ability to engage in business activities. Dụ has successfully repaid a previous loan of 3,253,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding the business. She is now requesting her second loan of 6,159,600 VND which will be used to purchase additional inventory and employed as working capital. Dụ plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

Lê Thị Vân (age 32), Lê Thị Kỷ (age 70), and C. Thị Lan (age 45), are each requesting a 6,159,600 VND loan to support their individual furniture-making businesses.

Lê Thị Thái (age 61) is requesting a 6,159,600 VND loan to support her livestock-raising business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

---------

Dụ N. Thị (1) là 75 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Dụ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 1 Mật Sơn 1 Đông Vệ (08.02.1 Đông Vệ).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán đậu phụng trong cộng đồng địa phương. Dụ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 7 năm. Từ các hoạt động này, Dụ kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Vào 2010, Dụ đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Dụ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,253,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,159,600 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Lê Thị Vân (4) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


2. Lê Thị Kỷ (6) là 70 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


3. C. Thị Lan (7) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh chế tạo hàng nội thất.


4. Lê Thị Thái (8) là 61 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Dụ, Vân, Kỷ, Lan, TháiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details