A loan of $1,825 helped a member to purchase raw materials to manufacture additional wood products.


Lê's Group's story

T. Lê Thị (20206030050) is a 26-year-old woman living in the town of Yên Phong - Bắc Ninh. T. is the group leader of a 6-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Yên Hậu nhóm 06 (Nhóm 06).


T. is married and has one infant child. To make a living, T. operates a family member's business venture in the manufacturing sector. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from manufacturing & selling wood products to local businesses and community members. T. has been engaged in this business for over two years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.


In 2009, T. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. T. has successfully repaid a previous loan of 5,152,000 VND from SEDA. This previous loan was used to invest in renovating the business. She is now requesting a new loan of 6,496,000 VND which will be used to purchase raw materials to manufacture additional wood products. This will be the 2nd loan taken out by the borrower from SEDA. T. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Trần Thị T. (20206030045) is a 30 year-old female who is requesting a 7.840.000 VND loan to support her business making & selling food.


2. Vũ Thị H. (20206030063) is a 26 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her specialized retail store.


3. Nghiêm Thị Hạnh (20206030034) is a 24 year-old female who is requesting a 5.152.000 VND loan to support her business making & selling food.


4. Kiều V. L. (20206030051) is a 35 year-old male who is requesting a 6.496.000 VND loan to support his service-based business.


5. Kiều Thị H. (20206030052) is a 43 year-old female who is requesting a 6.496.000 VND loan to support her service-based business.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


T. Lê Thị (20206030050) là 26 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Yên Phong - Bắc Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Yên Hậu nhóm 06 (Nhóm 06).


Trong khi không pH. chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng gỗ cho các doanh ngH. và người dân trong cộng đồng địa phương. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2009, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư đổi mới công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.496.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Trần Thị T. (20206030045) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.840.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


2. Vũ Thị H. (20206030063) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. Nghiêm Thị Hạnh (20206030034) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.152.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


4. Kiều V. L. (20206030051) là 35 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.496.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


5. Kiều Thị H. (20206030052) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.496.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh NgH. Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Lê, Trần, Vũ, Nghiêm, Kiều, KiềuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details