A loan of $850 helped a member to purchase baby livestock to raise and sell in future.


37. Thi Tran. Thieu Hoa Group's story

Sinh N. Thị (6) is a 57-year-old female living in the town of Thi Tran Thieu Hoa, Thanh Hoa. Sinh is the group leader of a three-member group loan offered by Fund for Thanh Hoa Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 37. Thi Tran. Thieu Hoa (12.12.37 Thieu Hoa).
Sinh is married and has two adult-aged children. To make a living, Sinh operates a family member's business venture in the agriculture sector raising cattle for sale. Sinh has been engaged in this business for over 30 years and earns approximately 2,000,000 VND a month from these activities.
In 2011, Sinh joined Fund for Thanh Hoa Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is requesting for the first time a loan from Fund for Thanh Hoa Poor Women. She is now requesting a new loan of 5,787,900 VND, which will be used to purchase baby livestock to raise and sell in future. The loan will be her 1st from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Sinh plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the other borrowers in the group
1. Lê Thị Thu (14) is a 53-year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.
2. N. T. Sơn (13) is a 30-year-old male who is requesting a 5,787,900 VND loan to support his business in the agriculture sector raising livestock.

About Fund for Thanh Hoa Poor Women
The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Sinh N. Thị (6) là 57 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thị Trấn Thiệu Hóa Thanh Hóa. Sinh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 37 Thị Trấn Thiệu Hóa (12.12.37 Thiệu Hóa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Sinh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 30 năm. Từ các hoạt động này, Sinh kiếm được khoảng 2,000,000 VND. Vào 2011, Sinh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Sinh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,787,900 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Lê Thị Thu (14) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. T. Sơn (13) là 30 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (T. Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Sinh, Thu, SơnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details