A loan of $1,950 helped a member to purchase corn for selling popcorn.


03-Đông Hải Group's story

Hương N. Thị (122) is a 33 year-old female living in the town of Thanh Hoa. Huong is the group leader of a 7-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 03-Đông Hải (16.02.03 Đông Hải).

Hương is married and has two infant-aged children. To make a living, she operates a family member's business venture in the food sector, making and selling food. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from selling rice products in the local community. Hương has been engaged in this business for over a year and earns approximately $144 a month from these activities.

In 2009, Hương joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 4,248,000 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in renovating the business.

Hương is now requesting a new loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase corn to make popcorn and resell. This will be her 3rd loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:

1. C. Thị Hoa (78) is a 39-year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

2. N. Thị Kha (11) is a 69-year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. N. Thị Lâm (51) is a 44,year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

4. Lê Thị Tươi (60) is a 35,year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the food sector making and selling food.

5. N. Thị Huệ (115) is a 28-year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

6. N. Thị Hường (41) is a 46,year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Hương N. Thị (122) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Huong là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 03-Đông Hải (16.02.03 Đông Hải).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ gạo trong cộng đồng địa phương. Hương thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 1 năm. Từ các hoạt động này, Hương kiếm được khoảng 3,000,000 VND. Vào 2009, Hương đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hương đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4,248,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư đổi mới công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,787,900 VND.

Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. C. Thị Hoa (78) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.

2. N. Thị Kha (11) là 69 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. N. Thi Lâm (51) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.

4. Lê Thị Tươi (60) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.

5. N. Thị Huệ (115) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.

6. N. Thị Hường (41) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5,787,900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hương, Hoa, Kha, Lâm, Tươi, Huệ, HườngLoan details


Lenders and lending teamsLoan details