A loan of $1,200 helped a member to purchase additional inventory.


06-Dong Ve Group's story

Lan L. T. (33) is a 62-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Lan is the group leader of a 4-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 06-Dong Ve (08.01.06-Dong Ve).

Lan is married and has 2 school-aged children. She owns and operates a general store, selling food products in the local community. Lan has been engaged in this business for over 10 years and earns approximately 3,000,000 VND a month from it.

In 2010, Lan joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 3,253,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women, which was used to invest in renovating the business. Lan is now requesting a new loan of 6,159,600 VND which will be used to purchase additional inventory and increase working capital. This will be the 2nd loan Lan has taken out from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve her family's general living conditions.

About the other borrowers in the group:

1. N. T. T. Dung (35) is a 29-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business making and selling food.

2. T. T. Huong (36) is a 35-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business running a food stall.

3. P. T. Binh (37) is a 52-year-old woman who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business running a food stall.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Lan N. T. (33) là 62 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Lan là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 06-Dong Ve (08.01.06-Dong Ve).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các loại thực phẩm trong cộng đồng địa phương. Lan thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, Lan kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2010, Lan đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Lan đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.253.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư đổi mới công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.159.600 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. T. T. Dung (35) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.159.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


2. T. T. Huong (36) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.159.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


3. P. T. Binh (37) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.159.600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Lan, Dung, Huong, BinhLoan details


Lenders and lending teamsLoan details