Check out some available loans that are similar to this one!
11Đông Vệ Group
In this Group: Hồng, Nga, Loan, Hương, Huyền
Hồng Lê Thị (59) is a 40-year-old female living in the town of Thanh Hoa. Hồng is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 11-Đông Vệ (08.01.11-Đông Vệ).

Hồng is married and has 2 school-aged children. To make a living, Hồng owns and operates a business venture in the agriculture sector raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising cattle for sale. Hồng has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 2,500,000 VND a month from these activities.

In 2010, Hồng joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hồng has successfully repaid a previous loan of 3,253,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and sell in the future. She is now requesting a new loan of 6,159,600 VND which will be used to purchase livestock feed and other supplies. The loan will be the 2nd loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hồng plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. N. Thị Loan (57) is a 34-year-old female who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


2. Lê Thị Nga (58) is a 50-year-old female who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. N. Thị Hương (60) is a 41-year-old female who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


4. N. Thị Huyền (61) is a 35-year-old female who is requesting a 6,159,600 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hồng Lê Thị (59) là 40 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Hồng là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ. Tên chính thức của nhóm vay này là 11-Đông Vệ (08.01.11-Đông Vệ ).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Hồng thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hồng kiếm được khoảng 2,500,000 VND. Vào 2010, Hồng đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hồng đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,253,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,159,600 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Loan (57) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Lê Thị Nga (58) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. N. Thị Hương (60) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. N. Thị Huyền (61) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6,159,600 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About Thanh Hoa Microfinance Institution Limited Liability (Thanh Hoa MFI)

Thanh Hoa MFI works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, Thanh Hoa MFI prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 82
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,316,975
  Funds lent in using Kiva
 • 20,850.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 11Đông Vệ Group's $1,500 loan helped a member to purchase livestock feed and other supplies.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Mar 4, 2011
Listed
Mar 30, 2011
Currency Exchange Loss:
Possible
Ended:
Apr 15, 2012