A loan of $900 helped a member to invest in expanding the business.


0203015 Bac Son - Hoang Phu - Hoang Hoa Group's story

Ly N. T. (203093) is a 29 year-old female living in the town of Thanh Hoa. Ly is the group leader of a 6-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 0203015 Bac Son - Hoang Phu - Hoang Hoa.

Ly is married and has an infant. To making a living, Ly operates a family member's business venture providing food services to local community members. Ly has been engaged in this business for over 1 year and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.

In 2011, Ly joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Ly is requesting a loan for the first time from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a new loan of 3,079,800 VND which will be used to invest in expanding the business. Ly plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:
1. N. T. Hang (203094) is a 25 year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her specialized retail store.

2. P. T. Them (203095) is a 25 year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her general store.

3. T. T. Cuc (203097) is a 43 year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her fishing business.

4. M. T. Ly (203096) is a 43 year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her general store.

5. P. T. Hao (203098) is a 56 year-old female who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her fishing business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

*****************************************************

Ly N. T. (203093) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Ly là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 0203015 Bac Son - Hoang Phu - Hoang Hoa.

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ thực phẩm cho người dân trong cộng đồng địa phương. Ly thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 1 năm. Từ các hoạt động này, Ly kiếm được khoảng 1,500,000 VND. Vào 2011, Ly đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Ly đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3,079,800 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. T. Hang (203094) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

2. P. T. Them (203095) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

3. T. T. Cuc (203097) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

4. M. T. Ly (203096) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

5. P. T. Hao (203098) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Ly, Hang, Them, Cuc, Ly, HaoLoan details


Lenders and lending teamsLoan details