Check out some available loans that are similar to this one!
30. Thi Tran Van Ha. Thieu Hoa Group
In this Group: Binh, Ha, Ngat, Nam
"Binh N. T. (5) is a 26 year-old femaL. living in the town of T. T. van ha Thieu Hoa Thanh Hoa. Binh is the group leader of a 4-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 30 Van Ha town, Thieu Hoa(12.04.30).


Binh is married and has 1 school-aged child. To making a living, Binh operates a family member's business selling school products such pencils, pen & notebooks in the local community. Binh has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 2,000,000 VND a month from these activities.


In 2011, Binh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Binh is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is now requesting a new loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be the 1st loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Binh plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. L. T. ha (4) is a 33 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


2. T. T. ngat (6) is a 65 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


3. N. T. nam (7) is a 54 year-old femaL. who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Binh N. T. (5) là 26 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố T. T. van ha Thieu Hoa Thanh Hoa. Binh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 30 Thị Trấn Vạn hà, T.ệu Hoá (12.04.30).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các đồ dùng học tập như bút chì, bút viết & tập vở trong cộng đồng địa phương. Binh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Binh kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2011, Binh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Binh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.787.900 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Wome

Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. L. T. ha (4) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


2. T. T. ngat (6) là 65 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


3. N. T. nam (7) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About Thanh Hoa Microfinance Institution Limited Liability (Thanh Hoa MFI)

Thanh Hoa MFI works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, Thanh Hoa MFI prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 55
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,244,150
  Funds lent in using Kiva
 • 20,875.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 30. Thi Tran Van Ha. Thieu Hoa Group's $1,125 loan helped a member to purchase additional products to sell.
100% repaid
Repayment Term
14 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Pre-Disbursed:
Jan 28, 2011
Listed
Feb 27, 2011
Currency Exchange Loss:
Possible
Ended:
Feb 15, 2012