A loan of $850 helped a member to purchase baby livestock to raise & sell in future.


33. Thieu Van - Thieu Hoa Group's story

"Oanh L. T. (8) is a 36 year-old woman living in the town of Thieu Duong Thieu Hoa, Thanh Hoa. Oanh is the group leader of a 3-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 33 Thieu Van - Thieu Hoa (09.01.33).


Oanh is married and has 2 school-aged children. To make a living, Oanh operates a family member's business raising livestock. The main source of income for the business comes primarily from raising cattL. for saL.. Oanh has been engaged in this business for over 17 years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.


In 2011, Oanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Oanh is requesting her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is now requesting a new loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase baby livestock to raise & sell in future. The loan will be the 1st loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Oanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. L. T. Hien (9) is a 22 year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


2. L. T. Phuong (10) is a 26 year-old woman who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Oanh L. T. (8) là 36 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thieu Duong Thieu Hoa Thanh Hoa. Oanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 3 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 33 Thieu Van - Thieu Hoa (09.01.33).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Oanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 17 năm. Từ các hoạt động này, Oanh kiếm được khoảng 1.500.000 VND. Vào 2011, Oanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Oanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.787.900 VND.


Khoản vay sẽ là khoản vay 1st của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. L. T. hien (9) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. L. T. phuong (10) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5.787.900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Oanh, Hien, PhuongLoan details


Lenders and lending teamsLoan details