A loan of $1,825 helped a member to purchase additional inventory and working capital.


Trần's Group's story

Hệ Trần Thị (20203040079) is a 29 year-old female living in the town of huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Hệ is the group leader of a 6-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đồng Thôn 2 (Nhóm 10).


Hệ is married and has 3 school-aged children. To making a living, Hệ owns and operates a business venture in the food sector running a food stall. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from selling seafood products such as fish and shrimp in the local community. Hệ has been engaged in this business for over 3 years and earns approximately 5.000.000 VND a month from these activities.


In 2009, Hệ joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hệ has successfully repaid a previous loan of 5.152.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase new items to expand product offering. She is now requesting a new loan of 5.152.000 VND which will be used to purchase additional inventory and working capital. The loan will be the 2nd loan taken out by the borrower from SEDA. Hệ plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of the borrower's family.


About the Other Borrowers in the Group:


1. Ngô Bá D. (0) is a 29 year-old male who is requesting a 6.944.000 VND loan to support his business in the agriculture sector raising livestock.


2. Trần Thị L. (0) is a 52 year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. Cao Thị H. (0) is a 25 year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


4. Trương Thị H. (0) is a 36 year-old female who is requesting a 2.464.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


5. Nguyễn Thị Thuyên (0) is a 29 year-old female who is requesting a 6.944.000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hệ Trần Thị (20203040079) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Hệ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đồng Thôn 2 (Nhóm 10).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ B.n hải sản như cá và tôm trong cộng đồng địa phương. Hệ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Hệ kiếm được khoảng 5.000.000 VND. Vào 2009, Hệ đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hệ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các vật dụng mới để mở rộng việc giới thiệu sản phẩm. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5.152.000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Ngô Bá D. (0) là 29 tuổi nam. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. Trần Thị L. (0) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. Cao Thị H. (0) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. Trương Thị H. (0) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 2.464.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. Nguyễn Thị Thuyên (0) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.944.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn B.n thức ăn.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông B.o bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông B.o các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .

In this group: Trần, Ngô, Trần, Cao, Trương, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details