A loan of $1,550 helped a member to purchase piglets to raise and sell.


71-Quảng Hưng Group's story

Oanh N. Thị (7) is a 20-year-old woman who lives in the town of Thanh Hoá. Oanh is the leader of a 7-member loan group sponsored by Thanh Hoa Fund for Poor Women. Although each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for repaying the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 71-Quảng Hưng (18-6-71 Quảng Hưng ).

Oanh is married and has one young child. To making a living, Oanh raises and sells pigs. Oanh has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 1000000 VND a month from these activities.

In 2010, Oanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is requesting a loan of 4248000 VND to buy piglets to raise and sell in the future. This will be Oanh's first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Oanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve her family's living conditions.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Vui (12) is a 45 year-old woman who is requesting a 4248000 VND loan to support her specialized retail store.

2. N. Thị Thắng (10) is a 47 year-old woman who is requesting a 4248000 VND loan to support her specialized retail store.

3. Hà Thị Lài (13) is a 62 year-old woman who is requesting a 4248000 VND loan to support her livestock business.

4. T. Thị Ánh (9) is a 36 year-old woman who is requesting a 4248000 VND loan to support her specialized retail store.

5. N. Thị Tâm (8) is a 56 year-old woman who is requesting a 4248000 VND loan to support her livestock business.

6. N. Thị Hồ (11) is a 37 year-old woman who is requesting a 4248000 VND loan to support her butcher shop.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Oanh N. Thị (7) là 20 tuổi nữ. Cô ấy sống ở tH.nh phố Thanh Hoá. Oanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các tH.nh viên. Mặc dù mỗi tH.nh viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các tH.nh viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 71-Quảng Hưng (18-6-71 Quảng Hưng).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. Oanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Oanh kiếm được khoảng 1000000 VND. Vào 2010, Oanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Oanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,248,000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Vui (12) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


2. N. Thị Thắng (10) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. Hà Thị Lài (13) là 62 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. T. Thị Ánh (9) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


5. N. Thị Tâm (8) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


6. N. Thị Hồ (11) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa H.ng T.t.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Oanh, Vui, Thắng, Lài, Ánh, Tâm, HồLoan details


Lenders and lending teamsLoan details