A loan of $1,325 helped a member to purchase additional fabrics & materials.


06.02.09 Dong Hai Group's story

Minh N. T. (47) is a 27 year-old femaL. living in the town of Thanh Hoa. Minh is the group leader of a 6-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 09-Dong hai (16.02.09 Dong Hai).


Minh is married and has 2 infant-aged children. To making a living, Minh owns and operates a clothing business. The main source of income for the business comes from providing clothing alteration and tailoring services to local community members. Minh has been engaged in this business for over 3 years and earns approximately 2.500.000 VND a month from these activities.


Minh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is requesting her first loan of 4.248.000 VND which will be used to purchase additional fabrics & materials. Minh plans to use the additional revenue generated to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. H. T. Nhan (3) is a 32 year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the retail sector operating a clothing business.


2. L. T. Xa (36) is a 49 year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


3. B. T. Tuyen (45) is a 23 year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


4. N. T. Huong (31) is a 44 year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


5. L. T. Sau (46) is a 45 year-old femaL. who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising crops.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Minh N. T. (47) là 27 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Minh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 09-Dong hai (16.02.09 Dong Hai).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ may vá quần áo cho người dân trong cộng đồng địa phương. Minh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 3 năm. Từ các hoạt động này, Minh kiếm được khoảng 2.500.000 VND. Vào 0, Minh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Minh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. H. T. Nhan (3) là 32 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh quần áo.


2. L. T. Xa (36) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. B. T. Tuyen (45) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. N. T. Huong (31) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. L. T. Sau (46) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là trồng cây lương thực.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Minh, Nhan, Xa, Tuyen, Huong, SauLoan details


Lenders and lending teamsLoan details