A loan of $1,100 helped a member to expand several small retail businesses.


Sen's Group's story

Sen N. T. is 58 years old and lives in the town of Thanh Hoa. She leads a five-member loan group that's affiliated with Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this loan group is Dong Son.

Sen is married, has one child and makes a living by running a store where she sells beverages such as beer and wine. She has worked in this field for more tH. two years and earns about 2,100,000 VND a month from her work.

Earlier this year, Sen joined the Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her life and ability to engage in business. She is applying for her first loan, for 4.248.000 VND, to buy more items to sell to her customers. She plans to use the additional income generated by this loan to supplement her family's income.

About the Other Borrowers in the Group:
1. L. T. Hop is 44 years old and requesting a loan for 4,248,000 VND to support her business, a stall where she sells food.
2. T. T. Lien is a 39-year-old woman who is applying for a 4,248,000 VND loan to operate her retail store.
3. H. T. Anh Thuong is 35 years old and applying for a 4,248,000 VND loan to support her food stall.
4. H. T. Mui is 31 years old and is requesting a 4,248,000 VND loan to support her food stall.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) aims to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partners to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Sen N. T. (7) là 58 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Sen là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02 Dong Son (10.11.02).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán loại thức uống có cồn như bia & rượu trong cộng đồng địa phương. Sen thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Sen kiếm được khoảng 2.100.000 VND. Vào 2010, Sen đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Sen đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. L. T. Hop (8) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


2. T. T. L:ien (9) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


3. H. T. Anh Thuong (10) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


4. H. T. Mui (11) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Sen, Hop, Lien, Anh Thuong, MuiLoan details


Lenders and lending teamsLoan details