A loan of $450 helped build shelter for the borrower's livestock.


Nguyễn's story

T. Nguyễn Thị (20209050045) is a 29-year-old female living in the town of Huyện Yên Phong - Bắc Ninh. She is married and has 2 school-aged children. To making a living, T. owns & operates a business venture raising livestock. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from raising pigs for sale. T. has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 3.800.000 VND a month from these activities.

In 2008, T. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. T. has successfully repaid a previous loan of 5.600.000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase livestock feed & other supplies. T. is now requesting a new loan of 8.288.000 VND which will be used to build shelter for the borrower's livestock. The loan will be the 4th loan taken out by the borrower from SEDA. T. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand the borrower's business.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


T. Nguyễn Thị (20209050045) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - Bắc Ninh. Cô ấy đã lập gia đình và có 2 trẻ ở độ tuổi đi học. Để kiếm sống, T. Sở hữu và thực hiện hoạt động kinh doanh. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên T. nhập, mà nguồn T. nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi heo để bán. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 3.800.000 VND một tháng.


Vào 2008, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thức ăn gia súc & các loại cung cấp khác. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 8.288.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử dụng để xây chuồng cho gia súc của người vay. Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ SEDA. T. dự định sẽ sử dụng nguồn T. nhập bổ sung từ công việc kinh doanh cải thiện/ mở rộng công việc kinh doanh của người vay.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có T. nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .Loan details


Lenders and lending teamsLoan details