A loan of $1,975 helped a member to invest in expanding the business.


65- Thôn 1 - Quảng Hưng Group's story

Thuỷ C. Thị (132) is a 29 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Thuỷ is the group leader of a 9-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 65 - Thôn 1- Quảng Hưng (18.1.65 Quảng Hưng).

Thuỷ is married and has 2 young children. To making a living, Thuỷ owns & operates a general store, selling food products in the local community. Thuỷ has been engaged in this business for over 2 years and earns approximately 2500000 VND a month from these activities.

In 2010, Thuỷ joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. Thuỷ is requesting, for the first time, a loan of 4,248,000 VND which will be used to invest in expanding her business. Thuỷ plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:
1. N. Thi Hái (133) is a 58 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her service-based business.

2. N. C. Lệ Giang (136) is a 19 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her specialized retail store.

3. C. Thị Nghệ (134) is a 47 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her service-based business.

4. N. Thị Tươi (135) is a 35 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her general store.

5. N. Thị Cẩm (140) is a 44 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her specialized retail store.

6. N. Thị Hương (139) is a 52 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her specialized retail store.

7. N. Thị Lan (138) is a 46 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her service-based business.

8. N. Thị Liên (137) is a 44 year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her general store.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Thuỷ C. Thị (132) là 29 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Thuỷ là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 65- Thôn 1 - Quảng Hưng (18.1.65 Quảng Hưng).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các loại thực phẩm trong cộng đồng địa phương. Thuỷ thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 2 năm. Từ các hoạt động này, Thuỷ kiếm được khoảng 2500000 VND. Vào 2010, Thuỷ đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Thuỷ đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,248,000 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.
Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. Thi Hái (133) là 58 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

2. N. C. Lệ Giang (136) là 19 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

3. C. Thị Nghệ (134) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

4. N. Thị Tươi (135) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

5. N. Thị Cẩm (140) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

6. N. Thị Hương (139) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

7. N. Thị Lan (138) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.

8. N. Thị Liên (137) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Thuỷ, Hái, Giang, Nghệ, Tươi, Cẩm, Hương, Lan, LiênLoan details


Lenders and lending teamsLoan details