A loan of $2,400 helped a member to purchase breeding livestock.


66- Thôn 8 - Quảng Hưng Group's story

Tân Vũ Thị (12) is a 51 year-old female living in the town of Thanh Hoá. Tân is the group leader of a 8-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 66-Thôn 8-Quảng Hưng (18.8.66 Quảng Hưng).


Tân is married and has 3 adult children. To making a living, Tân owns & operates a business raising livestock, primarily cattle, for sale. Tân has been engaged in this business for over 20 years and earns approximately 1000000 VND a month from these activities.


In 2010, Tân joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. Tân is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is now requesting a new loan of 5,787,900 VND which will be used to purchase breeding livestock. This will be the 1st loan taken out by Tân from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Tân plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Hồng (13) is a 51 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. T. Thị Liên (14) is a 65 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. Lê Thị Quế (15) is a 55 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.

4. N. Thị Tuyến (16) is a 29 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

5. T. Thị Hương (17) is a 24 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

6. M. Thi Trông (18) is a 49 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

7. P. Thị Thuỷ (19) is a 31 year-old female who is requesting a 5,787,900 VND loan to support her business operating a specialized retail store.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Tân Vũ Thị (12) là 51 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Tân là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 66 -Thôn 8- Quảng Hưng (18.8.66 Quảng Hưng).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Tân thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 20 năm. Từ các hoạt động này, Tân kiếm được khoảng 1000000 VND. Vào 2010, Tân đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Tân đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,787,900 VND.

Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. Thị Hồng (13) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. T. Thị Liên (14) là 65 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Lê Thị Quế (15) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

4. N. Thị Tuyến (16) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. T. Thị Hương (17) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

6. M. Thi Trông (18) là 49 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

7. P. Thị Thuỷ (19) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5787900 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Tân, Hồng, Liên, Quế, Tuyến*, Hương, Trông, Thuỷ
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details