A loan of $1,100 helped a member to invest in expanding the business.


42 - Đông Lân 2- Dien Bien Group's story

Hanh C. T. (204) is a 51-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Hanh is the group leader of a 5-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 42 - Đông Lân 2- Dien Bien (03.03.42 Dien Bien).

Hanh is married and has 2 adult children. To make a living, Hanh owns & operates a business venture in the services sector operating a service-based business. WhiL. not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from providing general services to local community members. Hanh has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 3,000,000 VND a month from these activities.

In 2009, Hanh joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. She is now requesting a new loan of 4,248,000 VND which will be used to invest in expanding the business. This will be the 1st loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hanh plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. P. T. Long (202) is a 54-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her grocerry store.


2. N. T. K. Chung (203) is a 21-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her service-based business (rent small room).

3. Phan T. Hong (205) is a 36-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business making & selling food.


4. L. T. Chinh (207) is a 26-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her haircut service business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hanh C. T. (204) là 51 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Hanh là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 42 - Đông Lân 2- Dien Bien (03.03.42 Dien Bien).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ nói chung cho người dân trong cộng đồng địa phương. Hanh thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Hanh kiếm được khoảng 3.000.000 VND. Vào 2009, Hanh đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hanh đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 0,000 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. P. T. Long (202) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


2. N. T. K. Chung (203) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng trọ.


3. Phan T. Hong (205) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


4. L. T. Chinh (207) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc dịch vụ cắt tóc, gội đầu.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hanh, Long, Chung, Hong, ChinhLoan details


Lenders and lending teamsLoan details