A loan of $875 helped a member to purchase raw materials to make bamboo products.


04 - Mật Sơn1- Đông Vệ Group's story

Liên N. Thị (16) is a 36-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Liên is the group leader of a 4-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 04 - Mật Sơn1 - Đông Vệ (08.02.04 - Đông Vệ).


Liên is married and has 1 school-aged child. To making a living, Liên owns & operates a business venture in the manufacturing sector running a manufacturing business. While not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from manufacturing & selling bamboo products to local businesses and community members. Liên has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 2,500,000 VND a month from these activities.


In 2010, Liên joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Liên is requesting for the first time a loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a loan of 4,248,000 VND, which will be used to purchase raw materials to manufacture additional products. This loan will be the 1st loan taken out by Liên from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.


About the Other Borrowers in the Group:


1. T. Thị Nhớ (17) is a 28-year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a manufacturing business.


2. B. Thị Thắm (18) is a 47-year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a manufacturing business.


3. N. Thị Thu (19) is a 37-year-old female who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a manufacturing business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Liên N. Thị (16) là 36 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Liên là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 04 - Mật Sơn1 - Đông Vệ (08.02.04 - Đông Vệ).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán các sản phẩm bằng tre cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Liên thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Liên kiếm được khoảng 2.500.000 VND. Vào 2010, Liên đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Liên đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4.248.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. T. Thị Nhớ (17) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


2. B. Thị Thắm (18) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


3. N. Thị Thu (19) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4.248.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Liên, Nhớ, Thắm, ThuLoan details


Lenders and lending teamsLoan details