A loan of $1,125 helped a member to invest in expanding the business.


03.07.06Dong Xuan Vi -Hoang Hoa Group's story

Ngoan L. T. (27) is a 39-year-old woman living in the town of Dong Xuan Vi-Hoang Hoa. Ngoan is the group leader of a seven-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 03.07.06.Dong Xuan Vi-Hoang Hoa.

Ngoan is married with two school-aged children. She operates a family member's business venture in the agriculture sector raising livestock. The main source of income for the business comes from raising cattL. for saL.. Ngoan has been engaged in this business for over nine years and earns approximately 2,000,000 VND a month.

In 2010, Ngoan joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services. She is requesting a loan of 3,079,800 VND which will be used to invest in expanding the business. The loan will be her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women.

About the Other Borrowers in the Group:


1. T. T. Nam (28) is a 23-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


2. P. T. Mien (29) is a 42-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector.


3. D. T. Sam (30) is a 44-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector.


4. B. T. Thanh (31) is a 26-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector.


5. N. T. Hop (32) is a 39-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector.


6. D. T. Thuan (33) is a 37-year-old femaL. who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her business in the manufacturing sector.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Ngoan L. T. (27) là 39 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố 03.07.06.Dong Xuan Vi -Hoang Hoa. Ngoan là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 03.07.06 Dong Xuan Vi -Hoang Hoa (03.07.06 Dong Xuan Vi -Hoang Hoa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. Ngoan thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 9 năm. Từ các hoạt động này, ngoan kiếm được khoảng 2,000,000 VND. Vào 2010, ngoan đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 3,079,800 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. T. T. Nam (28) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. P. T. Mien (29) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


3. D. T. Sam (30) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


4. B. T. Thanh (31) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


5. N. T. Hop (32) là 39 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


6. D. T. Thuan (33) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3,079,800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Ngoan, Nam, Mien, Sam, Thanh*, Hop, Thuan
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details