A loan of $1,550 helped a member to purchase raw materials to manufacture additional products.


02.08.1.11 Group's story

Hoa M. T. (60) is a 47-year-old femaL. living in the town of Thanh Hoa. Hoa is the group leader of a five-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they are all responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02.08.1.11 Nam Ngan (02.08.1.11).

Hoa is married and has three adult-aged children. To making a living, Hoa owns and operates a manufacturing business. The main source of income for the business comes from manufacturing and selling to local businesses and community members. Hoa has been engaged in this business for over eight years and earns approximately 1.800.000 VND a month.

In 2010, Hoa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business. Hoa is requesting her first loan from the Thanh Hoa Fund for Poor Women, for 6.000.000 VND which will be used to purchase raw materials to manufacture additional products. Hoa plans to use the additional revenue generated from the business to supplement the family's income.


About the Other Borrowers in the Group:


1. L. T. Lan (61) is a 29-year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. L. T. Them (62) is a 22-year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

3. L. T. Toan (63) is a 47-year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the food sector running a food stall.

4. T. T. Thuy (64) is a 46-year-old femaL. who is requesting a 6.000.000 VND loan to support her business in the services sector operating a tailoring business.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hoa M. T. (60) là 47 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Hoa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02.08.1.11 Nam Ngan (02.08.1.11).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ sản xuất & bán cho các doanh nghiệp và người dân trong cộng đồng địa phương. Hoa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 8 năm. Từ các hoạt động này, Hoa kiếm được khoảng 1.800.000 VND. Vào 2010, Hoa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hoa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. L. T. Lan (61) là 29 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. L. T. Them (62) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


3. L. T. Toan (63) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là buôn bán quầy thực phẩm.


4. T. T. Thuy (64) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Hoa, Lan, Them, Toan, ThuyLoan details


Lenders and lending teamsLoan details