A loan of $1,750 helped a member to purchase additional fabric and materials.


18.04.63 - Quảng Hưng Group's story

Mai N. Thị is a 31-year-old female living in the town of Thanh Hoá. Mai is the group leader of a eight-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. While each member of the group receives an individual loan, they are all responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 63-Quảng Hưng (18.04.63 Quang Hung).

Mai is single and does not have any children. To making a living, Mai owns and operates a tailoring business. The main source of income for the business comes from providing women's tailoring services to local community members. Mai has been in this business for over five years and earns approximately 2100000 VND a month.

In 2010, Mai joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business. Mai is requesting her first loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. She is requesting a loan of 4248000 VND which will be used to purchase additional fabric and materials. Mai plans to use the additional revenue to improve the general living conditions of her family.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. Thị Xuân is a 41-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

2. N. Thuỷ Chung is a 22-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

3. L. Thị Thương is a 21-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

4. N. Thị Lan is a 24-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.

5. Lê Thị Lý is a 31-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the services sector operating a tailoring business.

6. N. Thị Dung is a 50-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the retail sector running a general store.

7. L. Thị Phượng is a 44-year-old female who is requesting a 4248000 VND loan to support her business in the food sector operating a butcher shop.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of the Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainable financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Mai N. Thị (92) là 31 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoá. Mai là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 8 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 63-Quảng Hưng (18.04.63Quang Hung).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ may mặc trang phục nữ giới cho người dân trong cộng đồng địa phương. Mai thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, Mai kiếm được khoảng 2100000 VND. Vào 2010, Mai đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Mai đã hoàn trả hết khoản vay trước đây từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,248,000 VND.


Khoản vay sẽ là 1st khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. Thị Xuân (97) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


2. N. Thuỷ Chung (93) là 22 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


3. L. Thị Thương (96) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. N. Thị Lan (95) là 24 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


5. Lê Thị Lý (94) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh may mặc.


6. N. Thị Dung (98) là 50 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng bách hóa.


7. L. Thị Phượng (99) là 44 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng T.t.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*L. ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Mai, Xuân, Chung, Thương, Lan, Lý, Dung*, Phượng
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details