A loan of $1,850 helped a member to purchase fishing equipment including hooks and nets.


16-04-02 Dong Hai Group's story

N. T. Ky (34) is a 50-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Ky is the group leader of a 6-member group loan by Thanh Hoa Fund for Poor Women (FPW). WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 02-Dong Hai (16-04-02 Dong Hai).

Ky is married and has 4 adult children. To make a living, Ky operates a family member's fishing business. WhiL. not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes from harvesting and selling river-caught fish in the local community. Ky has been engaged in this business for more than 15 years and earns approximately 3,000,000 Vietnamese Dong (VND) a month from these activities.

In 2007, Ky joined FPW to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Ky has successfully repaid a previous FPW loan of 3,079,800 VND. This previous loan was used to purchase fishing equipment including hooks and nets. Ky is now requesting a new loan of 6,000,000 VND, which will also be used to purchase fishing equipment including hooks and nets. This will be her fifth loan from FPW. Ky plans to use the additional revenue generated from the business to improve her family's general living conditions.

About the Other Borrowers in the Group:

1. N. T. Sam (22) is a 55-year-old woman. She is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business raising livestock (agriculture sector).

2. N. T. Dong (35) is a 60-year-old woman. She is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business raising livestock (agriculture sector).

3. N. T. Tinh (36) is a 28-year-old woman. She is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business (food sector).

4. T. T. Thom (37) is a 35-year-old woman. She is requesting a 6,000,000 VND loan to support her specialized retail store (retail sector)

5. L. T. Ly (39) is a 41-year-old woman. She is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business (food sector).

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for its field partner to allow it to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Ky N. T. (34) là 50 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Ky là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 02-Dong Hai (16-04-02 Dong Hai).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở sông trong cộng đồng địa phương. Ky thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 15 năm. Từ các hoạt động này, Ky kiếm được khoảng 3000000 VND. Vào 2007, Ky đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Ky đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua T.ết bị đánh cá bao gồm lưỡi câu & lưới. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.

Khoản vay sẽ là 5th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. N. T. Sam (22) là 55 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. N. T. Dong (35) là 60 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. N. T. Tinh (36) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

4. T. T. Thom (37) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.

5. L. T. Ly (39) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Ky, Sam, Dong, Tinh, Thom, Ly*
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details