A loan of $2,775 helped a member to purchase products to sell.


16.04.01 Dong Hai Group's story

Lien L. T. (33) is a 49-year-old woman living in the town of Thanh Hoa. Lien is the group leader of a 9-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 01- Dong Hai (16.04.01 Dong Hai).

Lien is widowed and has 4 adult children. To making a living, Lien owns & operates a business venture in the food sector making & selling food. WhiL. not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from selling breakfast food that includes pork and noodles in the local community. Lien has been engaged in this business for over 7 years and earns approximately 3000000 VND a month from these activities.

In 2006, Lien joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities.

Lien has successfully repaid a previous loan of 3079800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase additional products to sell. She is now requesting a new loan of 6000000 VND which will be used to purchase additional products to sell. The loan will be the 6th loan taken out by Lien from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Lien plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the other borrowers in the Group:


1. N. T. Xuan (22) is a 47 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


2. N. T. Van (4) is a 35 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the manufacturing sector operating a manufacturing business.


3. N. T. Thinh (8) is a 52 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


4. L. T. Huong (32) is a 45 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector making & selling food.


5. L. T. Tuoi (6) is a 42 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.


6. T. T. Quan (15) is a 42 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the agriculture sector raising livestock.


7. N. T. Thoa (21) is a 41 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the retail sector operating a specialized retail store.


8. T. T. Tam (17) is a 46 year-old femaL. who is requesting a 6000000 VND loan to support her business in the food sector operating a butcher shop.


About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Lien L. T. (33) là 49 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Thanh Hoa. Lien là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 01- Dong Hai (16.04.01 Dong Hai).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ buôn bán các sản phẩm từ thịt heo trong cộng đồng địa phương. Lien thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 7 năm. Từ các hoạt động này, Lien kiếm được khoảng 3000000 VND. Vào 2006, Lien đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Lien đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.


Khoản vay sẽ là 6th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. N. T. Xuan (22) là 47 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


2. N. T. Van (4) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh sản xuất.


3. N. T. Thinh (8) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


4. L. T. Huong (32) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn.


5. L. T. Tuoi (6) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


6. T. T. Quan (15) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.


7. N. T. Thoa (21) là 41 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.


8. T. T. Tam (17) là 46 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hàng thịt.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ vì Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Lien, Xuan, Van, Thinh, Huong, Tuoi, Quan, Thoa, TamLoan details


Lenders and lending teamsLoan details