A loan helped a member to invest in expanding the business.


020307-Bac Son-Hoang Phu Group's story

Gioi C. T. (19) is a 49 year old femaL. living in the town of Hoang Hoa. Gioi is the group leader of a 7-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they are all responsibL. for repaying the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 020307-Bac Son-Hoang Phu (020307-Bac Son-Hoang Phu).

Gioi is married and has 3 adult children. To making a living, Gioi operates a family member's business venture in the food sector making and selling food. WhiL. not the only means for generating revenue, the main source of income for the business comes primarily from harvesting and selling wild-caught fish in the local community. Gioi has been engaged in this business for over 25 years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.

In 2008, Gioi joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Gioi has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to invest in expanding the business. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND, which will be used to invest in expanding the business. The loan will be the 3rd loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Gioi plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Bich P. T. (4) is a 48 year old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business.
2. Diep L. T. (20) is a 26 year old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business.
3. Lan N. T. (21) is a 54 year old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business.
4. L. N. T. (1) is a 53 year old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business.
5. Huong T. T. (7) is a 36 year old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business.
6. Chien L. T. (39) is a 51 year old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her fishing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Gioi C. T. (19) là 49 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoang Hoa. Gioi là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 7 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 020307-Bac Son-Hoang Phu (020307-Bac Son-Hoang Phu).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở biển trong cộng đồng địa phương. Gioi thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 25 năm. Từ các hoạt động này, Gioi kiếm được khoảng 1,500,000 VND. Vào 2008, Gioi đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Gioi đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6,000,000 VND.

Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Bich P. T. (4) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.
2. Diep L. T. (20) là 26 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.
3. Lan N. T. (21) là 54 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.
4. L. N. T. (1) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.
5. Huong T. T. (7) là 36 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.
6. Chien L. T. (39) là 51 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Gioi, Bich, Diep, Lan, Le, Huong, ChienLoan details


Lenders and lending teamsLoan details