A loan of $1,525 helped a member to invest in expanding her cattle business.


Bùi Thị Thường's Group's story

Bùi Thị T. is a 40-year-old married woman who has two school-aged children. She lives in the town of huyện Yên Phong - tỉnh B. Ninh. Bùi is the group leader of a four-member group loan offered by SEDA. The official name of this borrowing group is Cụm Nguyệt Cầu 1 - nhóm 03 (Nhóm 03). While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults.


Bùi raises cattle to sell. She has been in business for over nine years and earns approximately 2,800,000 VND a month.


In 2008 Bùi joined SEDA to gain access to its financial services. She successfully repaid a previous loan of 5,152,000 VND from SEDA that was used to purchase livestock feed and other supplies. She is now requesting a new loan, her third from SEDA, of 7,392,000 VND that will be used to invest in expanding the business. Bùi plans to use the additional revenue generated to further expand her business.


About the other borrowers in the group:


1. Kiều Thị Huề is a 64-year-old woman who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her business raising livestock.
2. Nguyễn Thị L. is a 53-year-old woman who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her specialized retail store.
3. Lê Thị B. is a 57-year-old woman who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her service-based business.


About SEDA:


The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that one-on-one translations of entrepreneur profiles are costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow it to continue to post loans in English while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

****************************************************************

T. Bùi Thị (20209040001) là 40 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh B. Ninh. T. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 4 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Cụm Nguyệt Cầu 1 - nhóm 03 (Nhóm 03).
Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. T. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 9 năm. Từ các hoạt động này, T. kiếm được khoảng 2.800.000 VND. Vào 2008, T. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. T. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 5.152.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thức ăn gia súc & các loại cung cấp khác. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.392.000 VND.
Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ SEDA.
Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. Kiều Thị Huề (0) là 64 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.
2. Nguyễn Thị L. (0) là 53 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Mục đích chính của việc kinh doanh là kinh doanh cửa hiệu bán lẻ chuyên dụng.
3. Lê Thị B. (0) là 57 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ.
Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía B. Việt Nam
*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Bùi, Kiều, Nguyễn, LêLoan details


Lenders and lending teamsLoan details