A loan of $1,550 helped a member to purchase additional products to sell.


050106- Bac Hai- Hoang Phong Group's story

Hoa N. T. (46) is a 48-year-old woman living in the town of H. Hoa. To make a living, Hoa operates a family member's specialized retail store selling health and medicinal products in her community. Hoa is married and has three adult children. Hoa has been in this business for over 26 years and earns approximately 1,500,000 dong (VND) a month.

In 2007, Hoa joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living conditions and enabL. her to engage in business activities. Hoa has successfully repaid a previous loan of 1,626,900 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women which was used to purchase products to sell. She is now requesting a new loan of 5,000,000 VND which will be used to purchase additional products to sell. This will be her third loan from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hoa plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand the business.

Hoa is the leader of a 6 member group accessing a loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they are all responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is" 050106-Bac Hai-H. Phong".

About the Other Borrowers in the Group:
1. Hanh H. T. (31) is a 40-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.

2. Tham L. T. (9) is a 38-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.

3. Chinh L. T. (45) is a 43-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.

4. Hai L. T. (16) is a 34-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her business raising livestock.

5. Chien T. T. (6) is a 52-year-old woman who is requesting a 5,000,000 VND loan to support her fishing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:
The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Hoa N. T. (46) là 48 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố H. Hoa. Hoa là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 6 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 050106-Bac Hai-H. Phong (050106-Bac Hai-H. Phong).

Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe & dược phẩm trong cộng đồng địa phương. Hoa thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 26 năm. Từ các hoạt động này, Hoa kiếm được khoảng 1,500,000 VND. Vào 2007, Hoa đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hoa đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 1,626,900 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua các sản phẩm bổ sung để bán. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 5,000,000 VND.

Khoản vay sẽ là 3rd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:
1. Hanh H. T. (31) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

2. Tham L. T. (9) là 38 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

3. Chinh L. T. (45) là 43 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

4. Hai L. T. (16) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh doanh là chăn nuôi gia súc.

5. Chien T. T. (6) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 5000000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.

Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:
Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Hoa, Hanh, Tham, Chinh, Hai, ChienLoan details


Lenders and lending teamsLoan details