A loan of $1,625 helped a member to purchase livestock feed and other supplies.


Cao's Group's story

O. Cao Thị (20206020006) is a 50-year-old female living in the town of Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh. She is the group leader of this five-member group loan offered by SEDA. While each member of the group receives an individual loan, they all are responsible for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is Đồng Nhân 1 - Nhóm 03 (Nhóm 03).

O. is married and has three adult children. She owns and operates a business raising cattle for sale. She has been engaged in this business for over ten years and earns approximately 3,500,000 VND a month.

In 2008, O. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and her ability to engage in business activities. She has successfully repaid a previous loan of 4,704,000 VND from SEDA. This previous loan was used to purchase baby livestock to raise and sell.

O. is now requesting a new loan of 7,840,000 VND which will be used to purchase livestock feed and other supplies. The loan will be her 4th from SEDA. She plans to use the additional revenue generated from the business to improve the general living conditions of her family.

About the other borrowers in the group:

1. Nguyễn Thị Lý (0) is a 56-year-old female who is requesting a 6,496,000 VND loan to support her business raising livestock.

2. Nguyễn Thị B. (0) is a 45-year-old female who is requesting a 7,392,000 VND loan to support her business raising livestock.

3. Nguyễn Thị P. (0) is a 42-year-old female who is requesting a 6,496,000 VND loan to support her business raising livestock.

4. Nguyễn Thị D. (0) is a 52-year-old female who is requesting a 3,360,000 VND loan to support her business raising livestock.


About SEDA:
The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide micro-finance services to the low-income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.


*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


*****************************************************
O. Cao Thị (20206020006) là 50 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. O. là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 5 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là Đồng nhân 1 - Nhóm 03 (Nhóm 03).

Trong khi không phải chỉ có các P. thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh dO. chủ yếu từ chăn nuôi gia súc để bán. O. thực hiện công việc kinh dO. này trong hơn 10 năm. Từ các hoạt động này, O. kiếm được khoảng 3.500.000 VND. Vào 2008, O. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh dO. của cô ấy/ anh ấy. O. đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 4.704.000 VND từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua gia súc còn nhỏ để nuôi & bán sau này. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.840.000 VND.

Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ SEDA.

Về Những Người vay khác trong Nhóm:

1. Nguyễn Thị Lý (0) là 56 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.496.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh dO. là chăn nuôi gia súc.

2. Nguyễn Thị B. (0) là 45 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 7.392.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh dO. là chăn nuôi gia súc.

3. Nguyễn Thị P. (0) là 42 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.496.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh dO. là chăn nuôi gia súc.

4. Nguyễn Thị D. (0) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3.360.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh dO. trong lĩnh vực nông nghiệp. Mục đích chính của việc kinh dO. là chăn nuôi gia súc.

Về SEDA:
Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các DO. Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva.

In this group: Cao, Nguyễn, Nguyễn, Nguyễn, NguyễnLoan details


Lenders and lending teamsLoan details