A loan of $425 helped to invest in expanding the business.


Kiều's story

D. Kiều V. (20206030024) is a 45-year-old man living in the town of huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. He is married and has 2 school-aged children. D. owns and operates a business making and selling a variety of food products in the local community. D. has been engaged in this business for over 5 years and earns approximately 4,500,000 VND a month from it.

In 2009, D. joined SEDA to gain access to financial services to help improve his living situation and ability to engage in business activities. D. has successfully repaid a previous loan of 5,152,000 VND from SEDA, which was used to purchase raw ingredients needed to make products for sale. D. is now requesting a new loan of 7,840,000 VND which will be used to invest in expanding the business. This will be the 2nd loan taken out by Dung from SEDA. D. plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand his business.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of Vietnam.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.


D. Kiều V. (20206030024) là 45 tuổi nam. Anh ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh. Anh ấy đã lập gia đình và có 2 trẻ ở độ tuổi đi học. Để kiếm sống, D. Sở hữu và thực hiện hoạt động kinh doanh. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là sản xuất & buôn bán thức ăn. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ bán các loại thực phẩm khác nhau trong cộng đồng địa phương. D. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 5 năm. Từ các hoạt động này, D. kiếm được khoảng 4.500.000 VND một tháng.


Vào 2009, D. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện điều kiện và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. D. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử D. mua các thành phần thô cần thiết để chế tạo sản phẩm để bán. Anh ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 7.840.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử D. để đầu tư mở rộng công việc kinh doanh. Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ SEDA. D. dự định sẽ sử D. nguồn thu nhập bổ sung từ công việc kinh doanh cải thiện/ mở rộng công việc kinh doanh của người vay.


Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt Nam

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .Loan details


Lenders and lending teamsLoan details