A loan of $1,725 helped a member to purchase fishing equipment including hooks & nets.


041008-Giang Son- Hoang Truong Group's story

Sen N. T. (91) is a 23-year-old woman living in the town of Hoang Hoa. Sen is the group leader of a 9-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 041008-Giang Son- Hoang Truong (041008-Giang Son- Hoang Truong).

Sen is singL. and does not have any chlidren. To make a living, Sen operates a family member's fishing business. The main source of income for the business comes from harvesting & selling wild-caught fish in the local community. Sen has been engaged in this business for over 4 years and earns approximately 1,500,000 VND a month from these activities.

In 2009, Sen joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Sen has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase fishing equipment including hooks & nets. She is now requesting a new loan of 4,248,000 VND which will also be used to purchase fishing equipment including hooks & nets. This will be the 2nd loan taken out by the borrower from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Sen plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. Chinh N. T. (108) is a 37-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her fishing business.

2. Mao P. T. (128) is a 48-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her fishing business.

3. Yen L. T. (129) is a 19-year-old woman who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her fishing business.

4. Huyen L. T. (130) is a 27-year-old woman who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her fishing business.

5. Thuan P. T. (107) is a 31-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her fishing business.

6. Tinh N. T. (131) is a 59-year-old woman who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her fishing business.

7. Thuc N. T. (104) is a 40-year-old woman who is requesting a 4,248,000 VND loan to support her fishing business.

8. Hien P. T. (132) is a 34-year-old woman who is requesting a 3,079,800 VND loan to support her fishing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.

Sen N. T. (91) là 23 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hoang Hoa. Sen là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 041008-Giang Son- Hoang Truong (041008-Giang Son- Hoang Truong).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở biển trong cộng đồng địa phương. Sen thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 4 năm. Từ các hoạt động này, Sen kiếm được khoảng 1,500,000 VND. Vào 2009, Sen đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Sen đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3,079,800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua T.ết bị đánh cá bao gồm lưỡi câu & lưới. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 4,248,000 VND.


Khoản vay sẽ là 2nd khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. Chinh N. T. (108) là 37 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


2. Mao P. T. (128) là 48 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. Yen L. T. (129) là 19 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. Huyen L. T. (130) là 27 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


5. Thuan P. T. (107) là 31 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


6. Tinh N. T. (131) là 59 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


7. Thuc N. T. (104) là 40 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 4248000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


8. Hien P. T. (132) là 34 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 3079800 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

In this group: Sen, Chinh, Mao, Yen, Huyen, Thuan, Tinh, Thuc, Hien*
*not picturedLoan details


Lenders and lending teamsLoan details