A loan of $450 helped to purchase materials needed to expand services provided.


Nguyễn's story

N. Nguyễn Thị T. (20201020020), a 33 year old woman living in the town of huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh, is married and has two school-aged children. To making a living, N. owns and operates a business venture providing general services to community members. Engaged in this business for over 11 years, she earns approximately 4.200.000 VND a month.

In 2007, N. joined SEDA to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Having repaid her previous loan of 6.048.000 VND from SEDA that was used to purchase additional inventory and as working capital, she is now requesting a new loan of 8.288.000 VND to purchase materials needed to expand services provided. This will be N.'s fourth loan from SEDA, and she plans to use the additional revenue generated from the business to improve/expand her enterprise.

About SEDA:

The mission of SEDA (Center of Small Enterprise Development Assistance) is to provide microfinance services to the low income and disadvantaged people in rural areas of Hanoi and the Northern provinces of VietN..

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partners to allow them to continue to post loans in Vietnamese while providing quality and accurate information to Kiva lenders.

N. Nguyễn Thị T. (20201020020) là 33 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố huyện Yên Phong - tỉnh Bắc Ninh . Cô ấy đã lập gia đình và có 2 trẻ ở độ tuổi đi học. Để kiếm sống, N. Sở hữu và thực hiện hoạt động kinh doanh. Công việc kinh doanh hoạt động tại lĩnh vực dịch vụ. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh trên cơ sở dịch vụ. Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ cung cấp các dịch vụ nói chung cho người dân trong cộng đồng địa phương. N. thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 11 năm. Từ các hoạt động này, N. kiếm được khoảng 4.200.000 VND một tháng.

Vào 2007, N. đã tham gia SEDA để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải thiện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. N. đề nghị khoản vay lần đầu tiên từ SEDA. Khoản vay trước đây được sử dụng mua thêm hàng hóa tồn kho & vốn lưu động. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 8.288.000 VND. Khoản vay hiện tại sẽ được sử dụng để mua vật tư cần thiết để mở rộng dịch vụ được cung cấp. Khoản vay sẽ là 4th khoản vay của người vay từ SEDA. N. dự định sẽ sử dụng nguồn thu nhập bổ sung từ công việc kinh doanh cải thiện/ mở rộng công việc kinh doanh của người vay.

Về SEDA:

Nhiệm vụ của SEDA (Trung Tâm hỗ Trợ Phát Triển các Doanh Nghiệp Nhỏ) là cung cấp các dịch vụ tài chính vi mô cho những người có thu nhập thấp và kém may mắn trong các vùng nông thôn tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc Việt N.

*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. .Loan details


Lenders and lending teams
Loan details