Check out other loans that are currently fundraising!
040107_Hai Son _Hoang Hoa Group
In this Group: Hien , Hang, Huong, Nang, Thuy, Hanh, Tam , Soi, Nien
Hien L. T. (40107046) is a 26 year-old femaL. living in the town of Hai Son Hoang Truong Hoang hoa. Hien is the group leader of a 9-member group loan offered by Thanh Hoa Fund for Poor Women. WhiL. each member of the group receives an individual loan, they all are responsibL. for paying back the loans of their fellow group members if someone is delinquent or defaults. The official name of this borrowing group is 040107_Hai Son_Hoang Hoa.


Hien is married and has 3 school-aged children. To making a living, Hien operates a fishing business, primarily harvesting & selling wild-caught fish in the local community. Hien has been engaged in this business for over 7 years and earns approximately 2,000,000 VND a month from these activities.

In 2009, Hien joined Thanh Hoa Fund for Poor Women to gain access to financial services to help improve her living situation and ability to engage in business activities. Hien has successfully repaid a previous loan of 3,079,800 VND from Thanh Hoa Fund for Poor Women. This previous loan was used to purchase fishing equipment including hooks & nets. She is now requesting a new loan of 6,000,000 VND which will be used to purchase fishing equipment including hooks & nets. This will be the 20th loan taken out by Hien from Thanh Hoa Fund for Poor Women. Hien plans to use the additional revenue generated from the business to improve and expand her business.

About the Other Borrowers in the Group:

1. L. T. Hang (40107037) is a 21 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

2. N. T. Huong (40107049) is a 28 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

3. L. T. Nang (40107042) is a 52 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

4. L. T. Thuy (40107045) is a 25 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

5. P. T. Hanh (40107047) is a 33 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

6. L. T. Tam (40107041) is a 23 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

7. N. T. Soi (40107016) is a 35 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

8. L. T. Nien (40107013) is a 30 year-old femaL. who is requesting a 6,000,000 VND loan to support her business in the food sector operating a fishing business.

About Thanh Hoa Fund for Poor Women:

The mission of Fund for Thanh Hoa Poor Women (FPW) is to provide sustainabL. financial services to disadvantaged women in rural areas in the Thanh Hoa province.

*Note: To maximize efficiency and reduce costs, this loan was posted using a template to automate the translation by Kiva. Given that manual translation of entrepreneur profiles is costly, Kiva created this template for our Field Partner to allow them to continue to post loans in Vietnamese whiL. providing quality and accurate information to Kiva lenders.


Hien L. T. (40107046) là 26 tuổi nữ. Cô ấy sống ở thành phố Hai Son _Hoang Truong _Hoang hoa. Hien là trưởng nhóm của nhóm vay gồm có 9 các thành viên. Mặc dù mỗi thành viên trong nhóm nhận được từng khoản vay cá nhân, nhưng tất cả họ đều chịu trách nhiệm hoàn trả lại khoản vay của các thành viên trong nhóm của mình nếu một người nào đó trễ hạn hay không trả được nợ.. Tên chính thức của nhóm vay này là 040107_Hai Son_Hoang Hoa (040107_Hai Son_Hoang Hoa).


Trong khi không phải chỉ có các phương thức tạo nên thu nhập, mà nguồn thu nhập chính của công việc kinh doanh chủ yếu từ thu hoạch & bán các loại cá đánh bắt ở biển trong cộng đồng địa phương. Hien thực hiện công việc kinh doanh này trong hơn 7 năm. Từ các hoạt động này, Hien kiếm được khoảng 2.000.000 VND. Vào 2009, Hien đã tham gia Thanh Hoa Fund for Poor Women để có thể tiếp cận với các dịch vụ tài chính giúp cải T.ện sinh hoạt và khả năng tham gia vào các hoạt động kinh doanh của cô ấy/ anh ấy. Hien đã hoàn trả hết khoản vay trước đây là 3.079.800 VND từ Thanh Hoa Fund for Poor Women. Khoản vay trước đây được sử dụng mua T.ết bị đánh cá bao gồm lưỡi câu & lưới. Cô ấy hiện đang đề nghị một khoản vay mới là 6.000.000 VND.


Khoản vay sẽ là 20th khoản vay của người vay từ Thanh Hoa Fund for Poor Women.


Về Những Người vay khác trong Nhóm:


1. L. T. Hang (40107037) là 21 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


2. N. T. Huong (40107049) là 28 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


3. L. T. Nang (40107042) là 52 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


4. L. T. Thuy (40107045) là 25 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


5. P. T. Hanh (40107047) là 33 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


6. L. T. Tam (40107041) là 23 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


7. N. T. Soi (40107016) là 35 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


8. L. T. Nien (40107013) là 30 tuổi nữ. Cô ấy đề nghị khoản vay là 6.000.000 VND. Khoản vay này sẽ được sử dụng để hỗ trợ công việc kinh doanh trong lĩnh vực thực phẩm. Mục đích chính của việc kinh doanh là vận hành công việc kinh doanh hải sản.


Về Thanh Hoa Fund for Poor Women:

Nhiệm vụ của Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Nghèo Thanh Hóa (FPW) là cung cấp các dịch vụ tài chính bền vững cho những người phụ nữ kém may mắn ở các vùng nông thôn tỉnh Thanh Hóa.


*Lưu ý: Để phát huy tối đa hiệu quả & giảm chi phí, khoản vay này đã được thông báo bằng biểu mẫu để có thể được Kiva tự động biên dịch. . Do việc biên dịch thủ công các danh mục rất tốn kém, nên Kiva đã tạo biểu mẫu này cho phần Field Partner (Trường Đối Tác) cho phép họ tiếp tục thông báo các khoản vay bằng Vietnamese trong khi cung cấp thông tin có chất lượng & chính xác cho người cho vay Kiva. ."

Additional Information

About Thanh Hoa Microfinance Institution Limited Liability (Thanh Hoa MFI)

Thanh Hoa MFI works to provide credit to women and their families in the central Vietnamese province of Thanh Hoa, one of the poorest regions of the country. The institution's target clients are poor and low-income women who have the ability to work but lack the capital. Accordingly, Thanh Hoa MFI prioritizes single mothers, low-income women with children who have dropped out of primary school, and Viet Nam’s poorest women who cannot access any formal financial services.

This is a Group Loan

In a group loan, each member of the group receives an individual loan but is part of a larger group of individuals. The group is there to provide support to the members and to provide a system of peer pressure, but groups may or may not be formally bound by a group guarantee. In cases where there is a group guarantee, members of the group are responsible for paying back the loans of their fellow group members in the case of delinquency or default.

Kiva's Field Partners typically feature one borrower from a group. The loan description, sector, and other attributes for a group loan profile are determined by the featured borrower's loan. The other members of the group are not required to use their loans for the same purpose.

About Vietnam

 • $5,600
  Average annual income
 • 73
  View loans »
  Vietnam Loans Fundraising
 • $17,284,100
  Funds lent in using Kiva
 • 19,090.0
  Vietnam Dong (VND) = $1 USD

Success!! The loan was 100% repaid

A portion of 040107_Hai Son _Hoang Hoa Group's $2,850 loan helped a member to purchase fishing equipment including hooks & nets.
100% repaid
Repayment Term
22 months (Additional Information)
Repayment Schedule
Monthly
Disbursed:
Jul 22, 2010
Listed
Jul 20, 2010
Currency Exchange Loss:
Possible
Ended:
Apr 15, 2012